Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Képgaléria
1., Közzétételi lista


2., Közérdekű adatok

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (GNOB)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

Általános közzétételi lista

I.    SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.   A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Intézmény neve:                Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
OM azonosító:                      202191
székhely, postacím:              6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
telefonszám:                          0679/456-238
adószám:                              15832427-2-03
KSH stat. számjele:              15832427-8510-322-03
törzsszám:                             832429
elektronikus levélcím:           garaovi@gmail.com
honlapja:                               www.gara.hu / Óvoda és Bölcsőde
ügyfélszolgálat:                    az intézmény nem működtet külön ügyfélszolgálatot, hivatalos címein elérhető. 

2.    A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az intézmény alapító okiratában megjelölt közfeladata:
  • nemzetiséghez tartozók nemzetiségi óvoda nevelése,
  • a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
  • gyermekjóléti alapellátás: bölcsődei ellátás
  • egyéb (konyha)

             


3.    A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Intézményvezető:                     Kajtár Anikó
tel.szám:                                    79/456-238
e-mail cím:                                garaovi@gmail.com4.    A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

ügyfélszolgálat:             az intézmény nem működtet külön ügyfélszolgálatot, hivatalos címein elérhető. 

5.    Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
Az intézmény esetében nem releváns.

6.    A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:
A közfeladatot ellátó szerv felügyelete, ellenőrzése alatt nincs ilyen szerv.

7.    A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
A közfeladatot ellátó szerv tulajdonában nincs ilyen gazdálkodó szervezet.

8.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány.

9.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv.

10.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított lap.

11.    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fenntartó neve:                        Gara Községi Önkormányzat
Fenntartó címe:                        6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
Fenntartó típusa:                      községi önkormányzat
Fenntartó telefonszáma:          79/456-322
Fenntartó e-mai címe:             titkarsag@gara.hu
Képviseli:                                  Faa Béla Róbert polgármesterII.    TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:


2.    Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

3.    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

4.    Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:


5.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:
6.    A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
Az intézmény esetében nem releváns.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:
Az intézmény esetében nem releváns.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
Az intézmény esetén nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

11.    A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:
Az intézmény esetében nem releváns.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

12.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata szerinti eljárásrendben. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: 

Kajtár Anikó intézményvezető

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.
   
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére:
Az Intézmény vonatkozásában nem releváns.III.    GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:

a)    Költségvetések: 


b)    Éves beszámolók:


2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:


3.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:
Az intézmény esetében nem releváns.

4.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével:
Az intézmény esetében nem releváns.

5.    A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
Az intézmény esetében nem releváns.

6.    A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
Az intézmény esetében nem releváns.

7.    Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:
Az intézmény esetében nem releváns.

8.    Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):
Az intézmény esetében nem releváns.

3., Beiratkozáshoz letölthető dokumentumok

Bölcsőde:

Jelentkezési lap
Kérelem
Megállapodás
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat tájékoztatásról
Nyilatkozat gyermekétkeztetéshez
IX. számú adatlap
Szülői tájékoztató

Óvoda:

Felvételi kérelem
Nemzetiségi kérelem
Nemzetiségi nyilatkozat
Felmentési kérelem dokumentumok
Szülői adatok
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról