Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Közérdekű adatok:
1.    SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

Név: Gara Községi Önkormányzat
Székhelye: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
Elérhetőségei: 
postacím: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
telefonszám: 79/ 456-322 
telefax száma. 79/456-322 
e-mail: titkarsag@gara.hu 
honlap: www.gara.hu

Adószám: 15336677-2-03
KSH szám: 15336677-8411-321-03
KSH kód: 31848 
Törzsszám: 336675

Ügyfélszolgálatnak elérhetőségei: Az önkormányzat nem működtet külön ügyfélszolgálatot, hivatalon címein elérhető. 


1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 

A szervezeti struktúra: 
1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon - és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): 

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Polgármester: Faa Béla Róbert
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
E-mail: polgármester@gara.hu
Alpolgármester: Putterer Antal 
putterera@gmail.com


Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
Jegyző: Hódosné dr. Süke Amália 
telefonszám: 79/456-322
postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
e-mail: jegyzo@gara.hu

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
6522 Gara, Kossuth L. u. 82.
                Intézményvezető: Kajtár Anikó  
telefonszám: 79/456-238
postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
e-mail: garaovi@gmail.com 


1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: 
Gara Községi Önkormányzat nem működtet külön ügyfélszolgálatot, hivatalon címein elérhető

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: 

Képviselő-testület
Faa Béla Róbert polgármester
Putterer Antal alpolgármester 
Antal Krisztián képviselő
Kertész Donát képviselő
Kertész Ferenc képviselő
Szabó Károly képviselő
Szabó Tibor képviselő

Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság:
Szabó Tibor elnök
Szabó Károly képviselő
Antal Krisztián képviselő
Tóth Zsolt nem képviselő
Kovácsné Poszpisl Hajnalka nem képviselő

Településfejlesztési, Köznevelési, Nemzetiségi ügyek, Kulturális és Sport Bizottság:
Kertész Ferenc elnök
Kertész Donát képviselő
Jakab István nem képviselő

A képviselők, bizottsági tagok elérhetősége: 79/456-322 - a Garai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságával egyeztetve


1.6.    A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: 

A). GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 
Székhelye:             6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
Postacíme:            6522 Gara, Kossuth L. u. 62. 
telefon:                 (+36) 79/ 456-073/
e-mail:                  titkarsag@gara.hu  
honlap:                 www.gara.hu    
adószáma:            15810056-1-03
törzsszám:             810056
KRID azonosító:     436003326
Ügyfélfogadás rendje: 
            Hétfő: 8-12
            Kedd: 8-12     13-16 
            Szerda: 8-12 
            Csütörtök: 13-16 

Tisztségviselők:
 
Hódosné dr. Süke Amália – Jegyző  
Telefonszáma: 79/456-322/8
jegyzo@gara.hu 

Kertészné Molnár Anna – titkárság, földügyek, állattartási ügyek
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/0
titkarsag@gara.hu

Jankó Judit Anett – szociális ügyek, iktatás 
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/7
janko.judit@gara.hu 

Engertné Salamon Andrea – anyakönyvi ügyek, munkaügy, hagyaték, közterület használat 
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/1
engertne.andi@gara.hu 

Száraz Magdolna Piroska – adóügy, lakcím, ipari-, kereskedelmi tevékenységek, szálláshely szolgáltatások 
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/2
ado@gara.hu 

Bohárné Vinkovics Vivien – gazdálkodás 
Gara Községi Önkormányzat
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/3
vinkovics.vivien@gara.hugazdalkodasgara@gmail.com 

Antal Anita – gazdálkodás, pénztár 
Telefonszám, faxszám: 79/456-322/3
antal.anita@gara.hugazdalkodasgara@gmail.com 
 
   
B). GARAI NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - köznevelési intézmény (óvoda-bölcsőde) 
Székhelye:                        6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Postacíme:                       6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Vezető:                            Kajtár Anikó intézményvezető 
Telefonszám:                    79/456-238
e-mail:                             garaovi@gmail.com
honlap:                            www.gara.hu 
adószáma:                       15832424-2-03
törzsszám:                        832429
OM azonosító szám:         202191
Ügyfélfogadási idő:           Munkanapokon 6.00-16.00


1.7.    A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 
1.8.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 
Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány. 

1.9.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: 

A). GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 
Székhelye:                     6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
Honlap:                        www.gara.hu  
Alapító Okirata:             GKÖH/2/2020. 
Alapító jogszabály:        Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozatával, Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat a 102/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozatával fogadta el.  

B). GARAI NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - köznevelési intézmény (óvoda-bölcsőde) 
Székhelye:                     6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
honlap:                         www.gara.hu 
Alapító Okirata:             GNOB/5/2023.  
Működési engedélye:     BK/SZGYO/00943-2/2023
Alapító jogszabály:        Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2015. (V.28.) Kt. sz. határozatával fogadta el.  

1.10.    A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:  Garai Híradó 

Kiadója: Gara Községi Önkormányzat
Felelős szerkesztő: polgármester 
Székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
E-mail: polgármester@gara.hu

1.11.    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Telefon: 76/513-713
Telefax: 76/998-346
honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

           Magyarország Alaptörvénye 

2011. évi CLXXXIX. törvény     Magyarország helyi önkormányzatairól 

1991. évi XX. törvény     a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény    az államháztartásról 

2011. évi CLXXIX. törvény         a nemzetiségek jogairól 

2011. évi CXCVI. törvény         a nemzeti vagyonról 

2011. évi CXC. törvény         a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CXCIX. törvény         a közszolgálati tisztviselőkről 

1992. évi XXXIII. törvény         a közalkalmazottak jogállásáról 

2012. évi I. törvény             a munka törvénykönyvéről 

2011. évi CVI. törvény         a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz, valamint egyéb törvények módosításáról

2013. évi V. törvény             a Polgári Törvénykönyvről 

2011. évi CXII. törvény     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet          a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 


2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:

Az önkormányzat vonatkozásában nem releváns. 


2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:    

2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése a közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva:

Letölthető dokumentumok

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: 

Ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés: Bajavíz Kft. ívóvízszolgáltatás biztosítása, szennyvízelvezetés, és tisztítás. http://www.bajaviz.hu

A közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: A fent megjelölt honlapon elérhetők.

Települési folyékony hulladék kezelése: „Bakos” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (Bakos Kft) folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése. 
A közszolgáltatás díja: A közszolgáltatás (begyűjtés, elszállítás, ürítés) díja: 2600,- Ft /m3 + ÁFA  27% 702,-Ft = bruttó 3302 ,-Ft/m3, amely ár tartalmazza a szennyvíz- leürítési díjat is.

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: 

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: 

Kiadvány címe:                   Garai Híradó 
Témája:                             helyi közügyek 
Hozzáférés módja:             nyomtatott termék ingyenes eljuttatása minden garai postaládába 
                                        https://www.gara.hu/page16.html 
A kiadvány:                        ingyenes                             


2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt a jogszabály nem korlátozza: 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, az állampolgári közreműködés módját, eljárási szabályait Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete szabályozza.  A testületi szerv ülésének helye: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. A nyilvános testületi ülés bárki által szabadon látogatható.
Jegyzőkönyvek  

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:  

2. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: 
Hirdetmények

2. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk


2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: 


2.13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) értelmében a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az adatszolgáltatás a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és határidőn belül tesz eleget.
Ha a közérdekűadat-igénylés tárgyát tekintve nem a hivatal az adatkezelő, és az adatkezelő kiléte nem állapítható meg, a közérdekűadat-igénylő a közérdekűadat-igénylés teljesíthetetlenségéről írásban tájékoztatásra kerül.
Ha a közérdekűadat-igénylés nem egyértelmű, vagy ha a közérdekűadat-igénylés jogszerűsége kétséges, a kérelem érdemi vizsgálata előtt felhívás kibocsátása történik a közérdekűadat-igénylés pontosítására. A pontosításra irányuló felhívásban figyelmeztetve van a közérdekűadat-igénylő, hogy ha nem ad választ, az Info tv. 29. § (1b) bekezdése alapján a közérdekűadat-igénylés teljesítésére a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hiatal) nem köteles, és ez nem minősül a közérdekűadat-igénylés teljesítése megtagadásának.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum vagy dokumentumrész a közérdekűadat-igénylő által bármely okból meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a hivatal gondoskodik a közérdekűadat-igénylés teljesítése során kiadásra kerülő iratmásolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéről.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával:
Székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. 
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@gara.hu
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Hódosné dr. Süke Amália jegyző

2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: 

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztika adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: 

A statisztikai adatoka https://www.ksh.hu/  oldalon elérhetők. 

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nincs ilyen

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nincs ilyen 

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Nincs ilyen. 

2. 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: 

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: 

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati 

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege 

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


3.    GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése: 
    4/2019. (II.28.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
    4/2020. (II.28.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
    6/2021. (III.3.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
    4/2020. (II.28.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
    5/2023. (II.28.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

A rendeletek a https://or.njt.hu/ linken kereshetően elérhetőek. 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetési beszámolója:

    7/2019. (V.30.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    6/2020. (VII.10.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    8/2021. (V.30.) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    7/2022. (V.30.) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    8/2023. (V.30.) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról 

A rendeletek a https://or.njt.hu/ linken kereshetően elérhetőek. 

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 

•    Bértáblázat 2022. I. negyedév
•    Bértáblázat 2022. II. negyedév
•    Bértáblázat 2022. III. negyedév
•    Bértáblázat 2022. IV. negyedév
•    Bértáblázat 2023. I. negyedév
•    Bértáblázat 2023. II. negyedév 

3.3   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: 


3.4.    Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével: 

3.5. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött 
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

-    Szerződések listája 

3.5. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Nincs ilyen 

3.6. Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: Nincs ilyen

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

3.8. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről (az éves terv közvetlen elérésének biztosításával): Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) oldalán megtalálható 

•    2021. évi közbeszerzési terv 
•    2022. évi közbeszerzési terv
•    2023. évi közbeszerzési terv